nl-NLen-US

Diensten - Strategy

 

ASI ondersteunt organisaties bij het implementeren van een bestaande visie of het realiseren van een wijziging in hun strategie. 

strategieboom

Organisaties hebben meestal wel een uitgeschreven strategie. Het wordt door veel organisaties echterlastig gevonden om mensen, processen en middelen opgelijnd te krijgen, om de strategie in concrete acties om te zetten en vervolgens de invoering ervan te bewaken. Een goede en complete strategie vertaalt de visie en missie van een organisatie in concrete doelstellingen en projecten. ASI Consulting gebruikt destrategieboommethodiek om organisaties te ondersteunendit voor elkaar te krijgen.


driehoek ASI Consulting gelooft in het verbinden van de harde en zachte elementen van organisaties. Verandertrajecten die ASI begeleidt kenmerken zich dan ook door een gezonde balans tussen interventies in structuur (zoals processen en ICT) en het beinvloeden van gedragselementen.

Onze integrale aanpak bij strategie operationalisatie en verandertrajectenzorgt er niet alleen voor datdeze paden gelijktijdig bewandeldworden, ook hebben adviseurs van ASI Consulting instrumenten ter beschikking omspecifieke componentenvan gedrag en structuur met elkaar te verbinden. Hiertoe worden met enige regelmaat op maat gemaakteSimulatiesingezet.

 
De kern van strategie-implementatie is dat de medewerkers de strategie begrijpen en ernaar handelen omdat ze zich eraan verbonden voelen. Hiervoor hebben zij de juiste kennis en vaardigheden nodig. Het realiseren van gedragsverandering bij de invoering van een strategie benaderen wij vanuit onze New Way of Working aanpak. 


Om processen te optimaliseren en aan te laten sluiten op de strategie van de organisatie heeft ASI Consulting diverse lean en Six Sigma instrumeten ter beschikking. ASI Consulting adviseert over veranderingen op deze 'harde' organisatieaspecten onder de noemer Operational Excellence. Wij passen hetalignment modeltoe om de samenhang van de verschillende aspecten in een strategie en een implementatieplan te schetsen. Het idee achter dit model is dat alles met alles samenhangt en dat verandering in het ene aspect bijna altijd leidt tot veranderingen in het andere aspect. Het model wordt ook